REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu.
2. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
3. Strony:
a) Klient zwany dalej Najemcą
b) Wypożyczalnia Samochodów ECAR zwana dalej Wynajmujący.
4. Najemcą może zostać osoba, która ukończyła 19 lat życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport ), oraz posiada ważne i honorowane na terenie RP prawo jazdy. Okres minimalny posiadania prawo jazdy to 3 miesiące. 
5. Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu w razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w pkt 4. 
6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także bez zgody Wynajmującego zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
7. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu danych kierowcy wskazanych przez Najemcę. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody, które spowodowała osoba wskazana przez Najemcę.
8. Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu lub od daty i godziny przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu.
10. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
11. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Zawarcie umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy przez Wynajmującego jest podpisanie umowy w miejscu uzgodnionym przez Wynajmującego i Najemcę.
2. W razie niemożności zapewnienia przez Wynajmującego w wyznaczonym terminie samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy inny samochód podobnej klasy. Jeżeli Wynajmujący nie będzie mógł zapewnić samochodu podobnej klasy, zwróci Najemcy wpłaconą zaliczkę za wynajem i kaucję.
3. Najemca (w przypadku rezerwacji) może odstąpić od umowy najmu pod warunkiem złożenia oświadczenia (pisemnie lub telefonicznie) przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
4. Najemca odbiera samochód osobiście po okazaniu: a) ważnego dowodu osobistego, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem - ważnego paszportu;
b) ważnego i honorowanego na terytorium RP prawa jazdy.
5. Wypożyczalnia Ecar oferuje wypożyczenia aut w systemie 24 godz. (1 doba). Wypożyczalnia nie wynajmuje aut na godziny.

Warunki użytkowania pojazdu

1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, umowę najmu samochodu);
b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, pozostawianie samochodu w bezpiecznym miejscu, w razie możliwości na parkingu strzeżonym);
c) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa Najemca ponosi koszta związane z doprowadzeniem pojazdu do stanu w jakim go otrzymał.
d) utrzymywania samochodu w należytej czystości.
2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP bez zezwolenia wydanego przez Wynajmującego jest bezwzględnie zakazane.
3. Zabrania się:
a) holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c) palenia tytoniu w samochodzie;
d) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie, zakazanych w polskim prawie.
e) przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika
f) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
g) używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, lub w sposób niezgodny z prawem;
h) używania samochodu do nauki jazdy;
i) przewożenia substancji i rzeczy, które swoim zapachem lub właściwościami mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i dodatkowe koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty; W przypadku naruszenia postanowień pkt. a) - i) niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w nienjszym Regulaminie w dziale "Opłaty dodatkowe i kary umowne"

Opłaty

1.Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Płatność za wypożyczenie auta, inne usługi oraz kaucję za pojazd można opłacić: gotówką, kartą debetową/kredytową oraz przelewem bankowym. W przypadku skorzystania z płatności : przelew bankowy, Najemca musi przedstawić bankowe potwierdzenie przelewu w chwili wypożyczenia auta.

2.Opóźnienie zwrotu samochodu ponad 1 godzinę ponad czas wynikający z umowy powoduje powstanie odpłatności za kolejną dobę najmu.

 

Zwrot pojazdu

1. Po zakończeniu obowiązywania umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.
3.Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu (osobiście lub telefonicznie)
4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu może być traktowane jako przywłaszczenie samochodu i może być zgłoszone na Policję.
5. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu (nie uzgodnionego z Wynajmującym) Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty w wysokości określonej w Umowie Wypożyczenia.
6. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
7. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie najmu, Wynajmujący zwróci Najemcy opłatę za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot nadpłaty wyliczony zostanie zgodnie z pkt.5 w dziale "Zawarcie umowy" 
8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę w wys. 30,00 zł brutto oraz koszt brakującego paliwa  wg aktualnych cen na stacjach paliw. Najemca musi dotankować samochód do takiego stanu zbiornika jaki otrzymał przy wypożyczeniu auta BEZPOŚREDNIO przed zwrotem auta. Najemca zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu paliwa na stacji paliw (paragon, faktura zakupu)
9. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
10. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu.
Naprawy

1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

3. Naprawa ogumienia, konieczna w czasie wypożyczenia samochodu stanowi koszt Najemcy i nie jest zwracana przez Wynajmującego. W przypadku gdy w czasie wypożyczenia samochodu ogumienie zostanie całkowicie zniszczone (pęknięcie opony, jazda na niesprawnej oponie) Najemca ma obowiązek uzupełnienia stanu ogumienia w samochodzie. W innym przypadku koszty te zostaną potrącone z wpłaconej kaucji.

Uszkodzenie, wypadek, awaria, kradzież samochodu

1. W razie wypadku drogowego obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe wezwanie Policji, uzyskanie pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Wynajmującemu, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia.
2. Kradzież lub uszkodzenie samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego zobowiązuje Najemcę do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie najbliższej placówki Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat.Najemca zobowiązany jest również do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

3. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić kluczyki od auta, w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.

4. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu nie budzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.

5. W przypadku szkody spowodowanej przez Najemcę wpłacona kaucja przepada - zaliczana jest koszty, które nie są refundowane przez zakład ubezpieczeń. 

6. W przypadku awarii auta wynikłej w winy Najemcy, np. rozładowanie akumulatora, zatankowanie niewłaściwego paliwa,jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym, jazda na zużytych klockach hamulcowych, holowanie innego pojazdu, przekroczenie dopuszczalnej ładowności auta, kontynuacja jazdy przy braku powietrza w oponie(oponach) koszty naprawy auta wynikłe z danej awarii ponosi Najemca.

7. W przypadku awarii auta, która nie wynika z winy Najemcy, użytkownik auta powinien:

  • powiadomić Wynajmującego o zaistniałej awarii
  • zabezpieczyć we właściwy sposób pojazd (zjechać lub doholować auto do najbliższego parkingu ,innego miejsca postoju lub warsztatu mechanicznego)
  • zabezpieczyć pojazd przed osobami trzecimi (zamknąć drzwi, okna, bagażnik auta)
  • W przypadku konieczności długotrwałej naprawy w promieniu do 100 km od Wypożyczalni Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy inny pojazd w podobnej klasie, w innych wypadku Wynajmujący zwróci Najemcy kwotę za niewykorzystane pełne doby wypożyczenia
  • wszelkie koszty związane z naprawą auta ponosi Wynajmujący, z wyłączeniem kosztów podróży Najemcy
  • w związku z faktem, iż awaria pojazdu jest czynnikiem nieprzewidywalnym, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe w wyniku awarii. dotyczące ewentualnych strat w majątku Najemcy w szczególności za towar znajdujący się w aucie, rzeczy osobiste, straty wynikłe z niedojechania na czas (np. na lotnisko, na dworzec kolejowy, autobusowy, na umówione spotkanie i inne tego typu)

8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii Najemcy ponosi wszelkie koszty związane z obsługą tego zdarzenia (dojazd przedstawiciela Wypożyczalni do auta, koszty wezwania auto-lawety, koszty opinii warsztatu mechanicznego i inne) 


Ubezpieczenie pojazdów

1. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia właściwy dla wypożyczalni samochodów od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a) umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b) uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
c) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
d) przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
f) szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt. 40 ppkt h) oraz ppkt i) Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości równej wysokości kaucji wpłaconej przy wydaniu pojazdu);
g) wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż wysokość kaucji wpłaconej przy wydaniu pojazdu);
h) kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca;
i) kradzieży samochodu, pozostawionego w miejscu niebezpiecznym i/lub, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca;
j) włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca;
k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis;
l)Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zdarzenia objęte wykluczeniem ubezpieczyciela.W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
2. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe
3. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe.

OPŁATY DODATKOWE I KARY UMOWNE:

1. Podstawienie lub odebranie samochodu na terenie miasta Białystok - 30 PLN.

2. Podstawienie i odebranie od klienta samochodu w innym mieście – 30 PLN + 1,50 za każdy rozpoczęty 1 km. Maksymalnie podstawienie lub odebranie samochodu możliwe jest w odległości 20 km od siedziby Wypożyczalni. 
3. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500,00 PLN.
4. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy - wg cennika wynajmu.
5. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 15%.
6. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 15%.
7. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 15%.
8. Brak kołpaka nieoryginalnego - 20,00 PLN.
9. Brak kołpaka oryginalnego - 100,00 PLN.
10. Brak panelu do radia - 300,00 PLN.
12. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie napraw  czy zmian bez zgody Wynajmującego - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 15%.
13. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku - opłata w/g cennika autoryzowanego serwisu + marża 15%.
14. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) - 2.500,00 PLN.
15. Palenie tytoniu w samochodzie - 500,00 PLN.

16. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 250,00 PLN.

17. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem - 250,00 PLN.
16. Zwłoka w zwrocie samochodu - opłata za każdą rozpoczętą dobę wg cennika z utratą należnych rabatów.
17. Myjnia - 30.00 PLN.
18. Zwrot pojazdu ze znacznie zabrudzonym wnętrzem lub tapicerką – do 250,00 PLN.

19. Uszkodzenie lub utrata pojazdu, bez względu na sprawcę tzw. „udział własny w szkodzie” – 500,00 PLN - 3.000,00 PLN (utrata kaucji).

20. Drobne szkody - wg uznania Wypożyczalni Samochodowej ECAR.

Regulamin do pobrania: REGULAMIN_WYPOŻYCZALNI_SAMOCHODÓW_ECAR_BIAŁYSTOK.pdf